• Tài khoản cá nhân

Máy tính Hợp đồng chênh lệch CFD

Máy tính Hợp đồng Chênh lệch CFD

Số thứ tự lệnh Ký quỹ ban đầu Mức chênh lệch giá Spreadswert Positionswert Tỷ lệ đòn bẩy
GLD 2 500 USD 0,50 USD 50,00 USD 199,610 USD 80
SLVR 2 500 USD 2,00 cent 100,00 USD 120,175 USD 48
COPPER 1 500 USD 0,50 cent 125,00 USD 93,538 USD 62
USOIL 1 500 USD 0,08 USD 80,00 USD 70,830 USD 47
NATGAS 1 000 USD 1,50 cent 150,00 USD 21,660 USD 22
GASLN 1 500 USD 0,25 cent 105,00 USD 103,009 USD 69
HTOIL 1 500 USD 0,25 cent 105,00 USD 97,927 USD 65
CORN 500 USD 1,00 cent 50,00 USD 29,475 USD 59
WHEAT 700 USD 1,00 cent 50,00 USD 30,513 USD 44
SOY 1 000 USD 1,00 cent 50,00 USD 66,413 USD 66
SUGAR 400 USD 0,05 cent 56,00 USD 27,843 USD 70
US500 2 500 USD 1,00 point 50,00 USD 211,863 USD 85
USTECH 3 000 USD 3,00 point 60,00 USD 290,150 USD 97
US30 2 000 USD 6,00 point 30,00 USD 165,905 USD 83
JAP225 1 500 USD 20,00 point 100,00 USD 157,800 USD 105
GERMAN 4 000 EUR 4,00 point 100,00 EUR 399,400 EUR 100
ESTX50 700 EUR 4,00 point 40,00 EUR 42,885 EUR 61
UK100 1 000 GBP 3,50 point 35,00 GBP 75,315 GBP 75
$INDEX 800 USD 0,08 point 80,00 USD 103,310 USD 129