• Tài khoản cá nhân
Máy tính Hợp đồng chênh lệch CFD

Máy tính Hợp đồng Chênh lệch CFD

Số thứ tự lệnh Ký quỹ ban đầu Mức chênh lệch giá Spreadswert Positionswert Tỷ lệ đòn bẩy
GLD 2 500 USD 0,50 USD 50,00 USD 194,410 USD 78
SLVR 2 500 USD 2,00 cent 100,00 USD 118,550 USD 47
COPPER 1 500 USD 0,50 cent 125,00 USD 105,663 USD 70
USOIL 1 500 USD 0,08 USD 80,00 USD 79,340 USD 53
NATGAS 1 000 USD 1,50 cent 150,00 USD 28,500 USD 29
GASLN 1 500 USD 0,25 cent 105,00 USD 108,465 USD 72
HTOIL 1 500 USD 0,25 cent 105,00 USD 133,749 USD 89
CORN 500 USD 1,00 cent 50,00 USD 34,163 USD 68
WHEAT 700 USD 1,00 cent 50,00 USD 37,513 USD 54
SOY 1 000 USD 1,00 cent 50,00 USD 75,538 USD 76
SUGAR 400 USD 0,05 cent 56,00 USD 23,531 USD 59
US500 2 500 USD 1,00 point 50,00 USD 204,188 USD 82
USTECH 3 000 USD 3,00 point 60,00 USD 244,425 USD 81
US30 2 000 USD 6,00 point 30,00 USD 170,225 USD 85
JAP225 1 500 USD 20,00 point 100,00 USD 137,225 USD 91
GERMAN 4 000 EUR 4,00 point 100,00 EUR 380,075 EUR 95
ESTX50 700 EUR 4,00 point 40,00 EUR 41,795 EUR 60
UK100 1 000 GBP 3,50 point 35,00 GBP 77,400 GBP 77
$INDEX 800 USD 0,08 point 80,00 USD 101,675 USD 127