• Tài khoản cá nhân

Các Thông số CFD

Ticker Ký quỹ ban đầu (USD) Mức chênh lệch giá Khối lượng tối đa1 Ngày hết hạn
GLD.APR3 (Gold) 2500 0,5 USD 10 30.03.2023
SLVR.MAY3 (Silver) 2500 2 cents 10 27.04.2023
COPPER.MAY3 (Copper) 1500 0,5 cent 10 27.04.2023
USOIL.MAY3 (Crude Oil) 1500 8 cents 10 19.04.2023
NATGAS.APR3 (Natural Gas) 1000 1,5 cents 10 28.03.2023
GASLN.APR3 (Gasoline) 1500 0,25 cent 10 30.03.2023
HTOIL.APR3 (Heating Oil) 1500 0,25 cent 10 30.03.2023
CORN.MAY3 (Corn) 500 1 cent 10 27.04.2023
WHEAT.MAY3 (Wheat) 700 1 cent 10 27.04.2023
SOY.MAY3 (Soybeans) 700 1 cent 10 27.04.2023
SUGAR.MAY3 (Sugar) 400 0,05 cent 10 27.04.2023

1 Khối lượng giao dịch tối đa cho mỗi lệnh được biểu thị bằng lot.

Copper, gasoline, heating oil, corn, wheat, soybeans, và sugar được báo giá bằng cent, các hàng hóa còn lại được báo giá bằng đô la Mỹ.

Lượng ký quỹ để mở và duy trì hai vị thế khóa cho một mã giao dịch tương đương với 1/4 tỷ lệ ký quỹ ban đầu cho mỗi vị thế.

Ticker cho corn, wheat,... không được giao dịch mà chỉ được sử dụng cho mục đích phân tích.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:

Tất cả các CFD của FIBO Group đều căn cứ trên các mức giá chỉ báo được tính toán thông qua các thuật toán phát triển bởi FIBO Group. Giá được tạo ra bằng cách sử dụng các phương pháp như vậy cũng như các thông số CFD của FIBO Group là độc nhất và là tài sản của FIBO Group.

Ticker Ký quỹ ban đầu (USD) Mức chênh lệch giá Khối lượng tối đa1 Ngày hết hạn
US500.JUN3 (US 500) 2500 USD 1 10 15.06.2023
USTECH.JUN3 (US Tech 100) 3000 USD 3 10 15.06.2023
US30.JUN3 (US 30) 2000 USD 6 10 15.06.2023
JAP225.JUN3 (Japan 225) 1500 USD 20 10 07.06.2023
GERMAN.JUN3 (Germany 30) 4000 EUR 4 10 15.06.2023
ESTX50.JUN3 (Europe 50) 700 EUR 4 10 15.06.2023
UK100.JUN3 (UK 100) 1000 GBP 3,5 10 15.06.2023
$INDEX.MAR3 (Dollar Index) 800 USD 0,08 10 15.06.2023

1 Khối lượng giao dịch tối đa cho mỗi lệnh được biểu thị bằng lot.

Copper, gasoline, heating oil, corn, wheat, soybeans, và sugar được báo giá bằng cent, các hàng hóa còn lại được báo giá bằng đô la Mỹ.

Lượng ký quỹ để mở và duy trì hai vị thế khóa cho một mã giao dịch tương đương với 1/4 tỷ lệ ký quỹ ban đầu cho mỗi vị thế.

Ticker cho corn, wheat,... không được giao dịch mà chỉ được sử dụng cho mục đích phân tích.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:

Tất cả các CFD của FIBO Group đều căn cứ trên các mức giá chỉ báo được tính toán thông qua các thuật toán phát triển bởi FIBO Group. Giá được tạo ra bằng cách sử dụng các phương pháp như vậy cũng như các thông số CFD của FIBO Group là độc nhất và là tài sản của FIBO Group.

Hợp đồng Các phiên (Giao dịch) CFD, EET Các phiên (Phân tích) CFD, EET
GLD Thứ Hai - thứ Sáu: 1:05-23:55 Thứ Hai - thứ Sáu: 1:00-24:00
SLVR Thứ Hai - thứ Sáu: 15:05-20:55 Thứ Hai - thứ Sáu: 1:00-24:00
COPPER Thứ Hai - thứ Sáu: 15:05-20:55 Thứ Hai - thứ Sáu: 1:00-24:00
USOIL Thứ Hai - thứ Sáu: 1:05-23:55 Thứ Hai - thứ Sáu: 1:00-24:00
NATGAS Thứ Hai - thứ Sáu: 1:05-23:55 Thứ Hai - thứ Sáu: 1:00-24:00
GASLN Thứ Hai - thứ Sáu: 16:05-21:55 Thứ Hai - thứ Sáu: 1:00-24:00
HTOIL Thứ Hai - thứ Sáu: 16:05-21:55 Thứ Hai - thứ Sáu: 1:00-24:00
CORN Thứ Hai - thứ Sáu: 16:35-20:55 Thứ Hai - thứ Sáu: 3:00-15:45; 16:30-21:00
WHEAT Thứ Hai - thứ Sáu: 16:35-20:55 Thứ Hai - thứ Sáu: 3:00-15:45; 16:30-21:00
SOY Thứ Hai - thứ Sáu: 16:35-20:55 Thứ Hai - thứ Sáu: 3:00-15:45; 16:30-21:00
SUGAR Thứ Hai - thứ Sáu: 15:05-19:55 Thứ Hai - thứ Sáu: 10:30-20:00
US500 Thứ Hai - thứ Sáu: 1:05-22:55 Thứ Hai - thứ Sáu: 1:00-23:00
USTECH Thứ Hai - thứ Sáu: 1:05-22:55 Thứ Hai - thứ Sáu: 1:00-23:00
US30 Thứ Hai - thứ Sáu: 1:05-22:55 Thứ Hai - thứ Sáu: 1:00-23:00
JAP225 Thứ Hai - thứ Sáu: 16:05-22:55 Thứ Hai - thứ Sáu: 1:00-23:00
GERMAN Thứ Hai - thứ Sáu: 9:05-22:55 Thứ Hai - thứ Sáu: 4:00-23:00
ESTX50 Thứ Hai - thứ Sáu: 9:05-22:55 Thứ Hai - thứ Sáu: 4:00-23:00
UK100 Thứ Hai - thứ Sáu: 10:05-22:55 Thứ Hai - thứ Sáu: 3:00-23:00
$INDEX Thứ Hai - thứ Sáu: 3:05-23:55 Thứ Hai - thứ Sáu: 3:00-24:00