Các Thông số Hợp đồng

Tỷ lệ đòn bẩy

Hiển thị tài sản thế chấp

Hiển thị giá trị điểm

Hiển thị hoán đổi

Cặp tiền tệ Mức chênh lệch giá điển hình Khối lượng tối đa1 Hoán đổi2 Kích thước lot tiêu chuẩn Tài sản thế chấp Tài sản thế chấp cho vị thế khóa3 Giá trị một điểm Hoa hồng Giờ giao dịch EET4
Long Short
AUD/CAD 2.5 100 -0,36 -0,41 1 000 AUD 76 230 USC 19 058 USC 7,96 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
AUD/CHF 2.5 100 0,11 -0,74 1 000 AUD 76 230 USC 19 058 USC 10,84 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
AUD/JPY 2.5 100 -0,1 -0,44 1 000 AUD 76 230 USC 19 058 USC 9,14 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
AUD/NZD 2.6 100 -0,55 -0,27 1 000 AUD 76 230 USC 19 058 USC 7,03 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
AUD/USD 1.2 100 -0,25 -0,28 1 000 AUD 76 230 USC 19 058 USC 10 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
CAD/CHF 3 100 0,02 -0,49 1 000 CAD 79 618 USC 19 904 USC 10,84 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
CAD/JPY 2 100 -0,12 -0,42 1 000 CAD 79 618 USC 19 904 USC 9,14 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
CHF/JPY 2 100 -0,55 -0,15 1 000 CHF 108 448 USC 27 112 USC 9,14 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
EUR/AUD 2.5 100 -1,01 -0,04 1 000 EUR 119 120 USC 29 780 USC 7,62 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
EUR/CAD 2 100 -0,85 -0,07 1 000 EUR 119 120 USC 29 780 USC 7,96 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
EUR/CHF 1.4 100 -0,25 -0,6 1 000 EUR 119 120 USC 29 780 USC 10,84 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
EUR/GBP 1.2 100 -0,5 -0,1 1 000 EUR 119 120 USC 29 780 USC 13,75 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
EUR/JPY 1.5 100 -0,53 -0,25 1 000 EUR 119 120 USC 29 780 USC 9,14 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
EUR/NOK 25 100 -8,1 -1,25 1 000 EUR 119 120 USC 29 780 USC 1,18 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
EUR/NZD 5 100 -1,05 -0,09 1 000 EUR 119 120 USC 29 780 USC 7,03 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
EUR/SEK 25 100 -4,55 -2,5 1 000 EUR 119 120 USC 29 780 USC 1,17 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
EUR/SGD 3.5 100 -1,55 0,3 1 000 EUR 119 120 USC 29 780 USC 7,46 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
EUR/USD 0.6 100 -0,69 -0,04 1 000 EUR 119 120 USC 29 780 USC 10 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
GBP/AUD 3 100 -0,82 -0,41 1 000 GBP 137 460 USC 34 365 USC 7,62 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
GBP/CAD 3 100 -0,59 -0,4 1 000 GBP 137 460 USC 34 365 USC 7,96 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
GBP/CHF 2.5 100 0,02 -0,8 1 000 GBP 137 460 USC 34 365 USC 10,84 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
GBP/JPY 2.5 100 -0,28 -0,58 1 000 GBP 137 460 USC 34 365 USC 9,14 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
GBP/NZD 7 100 -0,78 -0,47 1 000 GBP 137 460 USC 34 365 USC 7,03 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
GBP/USD 1.2 100 -0,52 -0,28 1 000 GBP 137 460 USC 34 365 USC 10 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
NZD/CAD 3.5 100 -0,24 -0,43 1 000 NZD 70 300 USC 17 575 USC 7,96 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
NZD/CHF 3 100 0,05 -0,86 1 000 NZD 70 300 USC 17 575 USC 10,84 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
NZD/JPY 3 100 -0,09 -0,46 1 000 NZD 70 300 USC 17 575 USC 9,14 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
NZD/USD 1.6 100 -0,25 -0,38 1 000 NZD 70 300 USC 17 575 USC 10 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
USD/CAD 1.2 100 -0,32 -0,68 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 7,96 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
USD/CHF 1.2 100 0,04 -0,64 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 10,84 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
USD/DKK 8 100 -2,3 -9,8 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 1,6 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
USD/JPY 1 100 -0,17 -0,49 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 9,14 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
USD/NOK 20 100 -3,95 -4,1 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 1,18 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
USD/SEK 20 100 -2,65 -3,86 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 1,17 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
USD/SGD 3 100 -0,45 -0,86 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 7,46 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
USD/ZAR 40 100 -36 7,9 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 0,69 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
Ticker Mức chênh lệch giá điển hình Khối lượng tối đa1 Hoán đổi2 Kích thước lot tiêu chuẩn Tài sản thế chấp Tài sản thế chấp cho vị thế khóa3 Giá trị một điểm Hoa hồng Giờ giao dịch EET4
Long Short
XAG/USD 2 cents 100 -0,9 -0,6 50 oz tr 124 000 USC 31 000 USC 5 USC 0 Thứ Hai: 0105 — 2355Thứ Ba: 0105 — 2355Thứ Tư: 0105 — 2355Thứ Năm: 0105 — 2355Thứ Sáu: 0105 — 2355
XAU/USD 30 cents 100 -17,4 -7,4 1 oz tr 173 260 USC 43 315 USC 1 USC 0 Thứ Hai: 0105 — 2355Thứ Ba: 0105 — 2355Thứ Tư: 0105 — 2355Thứ Năm: 0105 — 2355Thứ Sáu: 0105 — 2355

Tỷ lệ đòn bẩy

Hiển thị tài sản thế chấp

Ticker Mức chênh lệch giá điển hình Khối lượng tối đa1 Hoán đổi2 Kích thước lot tiêu chuẩn Tài sản thế chấp Tài sản thế chấp cho vị thế khóa Giá trị một điểm Hoa hồng Giờ giao dịch EET
Long Short
BTC.cent (Bitcoin) 17500 100 -0,199 % -0,199 % 0,01 BTC 2 393 USC 598 USC 0,01 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
BCH.cent (Bitcoin Cash) 800 100 -0,199 % -0,199 % 0,01 BCH 26,7 USC 6,68 USC 0,01 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
DASH.cent (Dash) 500 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 DASH 11,1 USC 2,79 USC 0,01 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
ETC.cent (Ethereum Classic) 80 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETC 0,8 USC 0,19 USC 0,01 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
ETH.cent (Ethereum) 500 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETH 85,6 USC 21,41 USC 0,01 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
LTC.cent (Litecoin) 250 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 LTC 9,8 USC 2,46 USC 0,01 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
XMR.cent (Monero) 220 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 XMR 12,7 USC 3,18 USC 0,01 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
XRP.cent (Ripple) 50 1000 -0,199 % -0,199 % 1 XRP 5,6 USC 1,39 USC 0,01 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
ZEC.cent (Zcash) 250 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ZEC 8,8 USC 2,2 USC 0,01 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu

1 Khối lượng giao dịch tối đa được thể hiện bằng lot. 

2 Các số liệu trong cột thể hiện số lượng điểm được tính cho vị thế mở của khách hàng nếu nó được chuyển trạng thái sang ngày hôm sau. Các giá trị này được tính dựa trên chênh lệch giữa các mức lãi suất ngắn hạn. Vì ngày tính giá trị là ngày làm việc thứ hai sau khi giao dịch được nhập vào, thứ Hai của tuần tiếp theo là ngày tính giá trị cho các giao dịch được nhập vào thứ Tư. Theo đó, từ thứ Tư đến thứ Năm các giao dịch hoán đổi swap được tính theo kích thước gấp ba lần.

3 Mức thế chấp cho một vị thế đóng được tính như sau: Ví dụ, chúng tôi có một vị thế mua mở là 1.0 EUR/USD và một vị thế bán là 1.0 EUR/USD; đối với vị thế đóng này (với tỷ lệ đòn bẩy là 1 trên 100) cho MT4 tài sản thế chấp sẽ là 250 EUR + 250 EUR = 500 EUR.

4 Trong thời gian từ 23:55 đến 00:15 (giờ EET) liên quan đến việc giảm thanh khoản, có thể có sự gia tăng về mức chênh lệch giá (spread) và mức độ đặt lệnh, thời gian xử lý lệnh đặt của khách hàng, giao dịch chuyển sang chế độ "chỉ đóng", cấm hoàn toàn lệnh giao dịch mới.

1 Khối lượng giao dịch tối đa được biểu thị bằng lot.

2 Giá trị hoán đổi swap được tính bằng phần trăm theo năm trên giá trị của vị thế. Hoán đổi được giảm ba lần khi vị thế được chuyển từ thứ Sáu đến thứ Hai.

Thông báo quan trọng
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này.