PAMM

Thu nhập bổ sung không giới hạn

Thu nhập bổ sung cho Nhà quản lý và Nhà đầu tư

 • PAMM là một dịch vụ cho phép các nhà giao dịch quản lý các quỹ của nhiều nhà đầu tư trên một tài khoản giao dịch đơn nhất.
 • Các nhà giao dịch chuyên nghiệp có thêm thu nhập bổ sung từ việc quản lý các quỹ của nhà đầu tư.
 • Nhà đầu tư không cần bất kỳ kinh nghiệm giao dịch nào trên các thị trường FOREX và CFD, nhưng chỉ cần chọn một hoặc một vài Nhà quản lý. 
 • Phí của Nhà quản lý được thiết lập trước và chỉ có thể được phân bổ trong trường hợp có lợi nhuận trên PAMM.
 • Bạn có thể lựa chọn gia tăng số tiền đầu tư hoặc rút số tiền đó vào cuối kỳ đầu tư, thông thường là một tuần.
 • Công ty FIBO Group giám sát tất cả các hoạt động gửi tiền và rút tiền, phân phối lợi nhuận và đảm bảo tính kịp thời của tất cả các giao dịch.

Cách thức hoạt động

 • 1 Hãy giả sử

  Một nhà giao dịch quyết định mở một Tài khoản được quản lý (PAMM) và đăng ký làm một Nhà quản lý.

  Đơn vị tiền tệ của Tài khoản được quản lý (PAMM) là USD và các thông số báo giá được thiết lập là 300/30/10/4, trong đó:

  • $300

   Tiền đặt cọc tối thiểu cho Nhà đầu tư.

  • 30 %

   Tỷ lệ trong mức lợi nhuận của Nhà đầu tư thể hiện mức hoa hồng của Nhà quản lý cho giao dịch thành công.

  • 10 %

   Hình phạt cho việc rút tiền trước khi kết thúc chu kỳ đầu tư.

  • 4 tuần

   Chu kỳ đầu tư.

  • $1 000
   Vốn của Nhà quản lý
  Cổ phần của Nhà quản lý 100%

  2 Bắt đầu chu kỳ đầu tư đầu tiên

  Vì Nhà quản lý là người tham gia duy nhất trên Tài khoản được quản lý của họ, Số dư của Tài khoản bằng Vốn của Nhà quản lý và phần của Nhà quản lý trong Tài khoản được quản lý là 100%.

  • $1 000
   Số dư Tài khoản được quản lý
  • $200
   Lợi nhuận
  Cổ phần của Nhà quản lý 100%

  3 Kết thúc chu kỳ đầu tư đầu tiên

  Trong chu kỳ đầu tư đầu tiên, Nhà quản lý kiếm được $200, hoặc 20% Số dư ban đầu. Theo quyết định của Nhà đầu tư, tất cả các khoản đầu tư sẽ được tái đầu tư và tăng Vốn của Nhà quản lý lên $200. Tỷ lệ vốn của Nhà quản lý vẫn là 100%.
  • $1 200
   Quỹ của Nhà quản lý
  • $800
   Quỹ của Nhà đầu tư
  Cổ phần của Nhà đầu tư 40%
  Cổ phần của Nhà quản lý 60%

  4 Bắt đầu chu kỳ đầu tư thứ hai

  Vào đầu chu kỳ đầu tư thứ 2, một nhà đầu tư đóng góp $800 vào Tài khoản được quản lý. Bây giờ số dư là $2000, và tỷ lệ vốn của Nhà quản lý và của nhà đầu tư tương ứng là 60% và 40%.

  • $1 200
   Quỹ của Nhà quản lý
  • $800
   Quỹ của Nhà đầu tư
  • $1 000
   Lợi nhuận
  Cổ phần của Nhà đầu tư 40%
  Cổ phần của Nhà quản lý 60%

  5 Kết thúc chu kỳ đầu tư thứ hai

  Trong chu kỳ đầu tư thứ hai, Nhà quản lý kiếm được $1000.

  • $600
   Quỹ của Nhà quản lý
  • $280
   Quỹ của Nhà đầu tư
  • $120
   Thù lao của Nhà quản lý
  Cổ phần của Nhà đầu tư 40%
  Cổ phần của Nhà quản lý 60%

  6 Phân phối lợi nhuận

  Tổng số tiền được chia tỷ lệ giữa những người tham gia, đó là:

  • Lợi nhuận của Nhà quản lý: $1000x0,6 = $600 
  • Lợi nhuận của Nhà đầu tư: $1000x0,4 = $400. Bên cạnh đó, theo Thư đề nghị, 30% lợi nhuận của Nhà đầu tư được trả cho Nhà quản lý như một khoản hoa hồng cho các giao dịch có lãi.
  • Lợi nhuận của Nhà đầu tư được chia thành 2 phần - $280 và $120, trong đó $120 được chuyển cho Nhà quản lý.
  • $1 920
   Quỹ của Nhà quản lý
  • $1 080
   Quỹ của Nhà đầu tư
  Cổ phần của Nhà đầu tư 36%
  Cổ phần của Nhà quản lý 64%

  7 Bắt đầu chu kỳ đầu tư thứ ba

  Tất cả những người tham gia Tài khoản được quản lý quyết định tái đầu tư tất cả các khoản lợi nhuận của họ và vào đầu chu kỳ đầu tư thứ 3, số dư Tài khoản được quản lý là $3000. Do các thao tác số dư liên quan đến tái phân bổ và tái đầu tư, tỷ lệ vốn của các thành viên tham gia được xem xét lại. Giờ đây, Nhà quản lý chiếm tỷ lệ vốn 64%, trong khi số tiền của Nhà đầu tư chiếm 36% số dư Tài khoản được quản lý.

  • $1 920
   Quỹ của Nhà quản lý
  • $1 080
   Quỹ của Nhà đầu tư
  $500
  Thua lỗ
  Cổ phần của Nhà đầu tư 36%
  Cổ phần của Nhà quản lý 64%

  8 Kết thúc chu kỳ đầu tư thứ ba

  Do quản lý không thành công vào cuối chu kỳ đầu tư thứ 3, Tài khoản được quản lý bị lỗ $500.
  • -$320
   Tổn thất của Nhà quản lý
  • -$180
   Tổn thất của Nhà đầu tư
  Cổ phần của Nhà đầu tư 36%
  Cổ phần của Nhà quản lý 64%

  9 Phân phối tổn thất

  Khoản lỗ được phân phối giữa những người tham gia tương ứng với tỷ lệ vốn của họ, do đó, số vốn của Nhà quản lý và Nhà đầu tư bị trừ đi tương ứng là $320 và $180.
  • $1 600
   Quỹ của Nhà quản lý
  • $900
   Quỹ của Nhà đầu tư
  Cổ phần của Nhà đầu tư 36%
  Cổ phần của Nhà quản lý 64%

  10 Bắt đầu chu kỳ đầu tư thứ tư

  Kỳ hạn đầu tư thứ tư bắt đầu với số dư là $2.500, trong khi phần trăm người tham gia vẫn không đổi. Từ thời điểm này, Nhà quản lý sẽ chỉ nhận được Phí của Nhà quản lý nếu họ gia tăng lợi nhuận cho số tiền của các nhà đầu tư so với lần cuối cùng họ nhận được khoản phí từ tài khoản PAMM.
  • $1 600
   Quỹ của Nhà quản lý
  • $900
   Quỹ của Nhà đầu tư
  • $1 000
   Lợi nhuận
  Cổ phần của Nhà đầu tư 36%
  Cổ phần của Nhà quản lý 64%

  11 Kết thúc chu kỳ đầu tư thứ tư

  Nhà quản lý tạo ra một khoản lợi nhuận $1000.
  • $500
   Khôi phục số dư
  • $320
   Quỹ của Nhà quản lý
  • $126
   Quỹ của Nhà đầu tư
  • $54
   Thù lao của Nhà quản lý
  Cổ phần của Nhà đầu tư 36%
  Cổ phần của Nhà quản lý 64%

  12 Phân phối lợi nhuận

  Lợi nhuận sẽ được phân bổ thế nào và hoa hồng của Nhà quản lý là bao nhiêu?

  • Lần cuối cùng Nhà quản lý nhận được hoa hồng, số dư Tài khoản được quản lý là $3000. Do đó, $500 sẽ được trả về cho Tài khoản được quản lý từ $2500 đến $3000;
  • Số tiền còn lại 500 đô la được phân bổ tương ứng (64% và 36%) cho lợi nhuận của Nhà quản lý và Nhà đầu tư ($320 và $180);
  • Nhà đầu tư nhận được $180x0,7 = $126;
  • Hoa hồng của Nhà quản lý là $54.
  • $2 240
   Quỹ của Nhà quản lý
  • $6 206
   Quỹ của Nhà đầu tư
  Cổ phần của Nhà đầu tư 73%
  Cổ phần của Nhà quản lý 27%

  13 Bắt đầu chu kỳ đầu tư thứ năm

  Nhà quản lý quyết định không tái đầu tư khoản hoa hồng $54 và Số tiền của Nhà quản lý trước khi bắt đầu chu kỳ đầu tư thứ 5 là $1920 + $320 = $2240. Đồng thời, nhà đầu tư tăng số tiền của mình trong Tài khoản được quản lý lên $5000. Do đó, tỷ lệ vốn của những người tham gia trong chu kỳ đầu tư mới đã thay đổi.
  Ví dụ của chúng ta kết thúc ở đây. Chúng tôi chúc bạn thành công!

Lợi thế tương hỗ

Nhà quản lý

Cơ hội sử dụng kinh nghiệm và kiến ​​thức của họ để tạo ra thu nhập cao hơn.
Thù lao phụ thuộc vào việc quản lý thành công và khối lượng vốn thu hút được từ các Nhà đầu tư.
Thu hút số lượng Nhà đầu tư không hạn chế và xác định số tiền và thời hạn đầu tư tối thiểu.
Giao dịch được thực hiện trên một tài khoản giao dịch mà không có hệ thống kế toán phức tạp.

Nhà đầu tư

Cơ hội kiếm thu nhập mà không cần phải là chuyên gia về FOREX và CFD.
Tiền thù lao của Nhà quản lý chỉ được tính trong trường hợp thu nhập từ giao dịch được tạo ra có kết quả dương.
Lựa chọn giữa hàng trăm Nhà quản lý và đầu tư vào bất kỳ số lượng PAMM nào.
Không ai có cơ hội rút tiền ngoài bản thân Nhà đầu tư.

Tập đoàn FIBO giám sát tất cả các hoạt động gửi tiền và rút tiền, phân phối lợi nhuận và đảm bảo tính kịp thời của tất cả các giao dịch.

Xếp hạng của Tài khoản được quản lý

Cấu hình
Tên Tuổi TP - Tất cả Yếu tố lợi nhuận Mức giảm sút tối đa Đặt cọc PAMM Đặt cọc của Nhà quản lý
1 Stability Priority % 711 5,11 1,07 -17,00 528966,89 $ 5255,54 $
2 Trade by Level PRO % 71 54,19 33,84 -9,13 296738,36 $ 420,15 $
3 Lucky Pound x2 % 711 54,51 1,38 -26,38 211704,87 $ 3175,43 $
4 hakimi-pamm 140 413,09 43,00 -58,04 146417,60 $ 1751,99 $
5 Laura % 428 536,24 1,69 -97,82 146279,93 $ 70300,24 $
6 Algorithmic Trading % 711 -13,93 0,83 -22,16 107171,34 $ 2582,22 $
7 Era Capital PRO % 190 9,79 1,17 -21,55 101916,40 $ 3261,02 $
8 Amstel % 57 -31,51 3,26 -87,52 74481,67 $ 61627,36 $
9 Guenni % 33 1,15 1,05 -60,48 50379,64 € 300,00 €
10 Wladi % 33 1,35 1,32 -8,35 50238,20 € 299,48 €
11 Sherlock10 % 25 -2,56 1,07 -26,40 48720,28 $ 49091,51 $
12 MAGDALENA % 169 29,74 1,42 -8,71 31829,43 € 27435,58 €
13 Dimi % 29 2,47 1,93 -1,39 25326,24 € 300,00 €
14 Manage Us Weekly % 347 -89,10 0,79 -98,53 26945,32 $ 146,37 $
15 7_7_7 % 49 1,66 1,16 -15,69 22101,76 € 290,31 €
16 Head_and_Tail % 253 16,33 2,13 -6,55 24958,27 $ 5180,23 $
17 Thor % 49 10,58 1,15 -49,51 20367,25 € 300,00 €
18 CADIS % 174 24,73 1,40 -24,40 19655,51 € 19627,93 €
19 FX Miner % 85 13,81 3,08 -7,63 20494,57 $ 569,14 $
20 Chicago bulls % 192 -85,10 1,29 -95,60 19451,42 $ 366,06 $
Xem thêm Toàn bộ bảng

Bạn là đại lý? Bạn là một đại lý PAMM!

Chương trình "Đại lý PAMM" là một chương trình hợp tác được thiết kế để thu hút các nhà đầu tư vào PAMM. Các Nhà quản lý chia sẻ thù lao của họ với các đại lý mang về các nhà đầu tư mới.

 • Một Nhà quản lý có thể tận dụng lợi ích từ chương trình này, vì khối lượng số tiền được quản lý vượt quá lợi nhuận của họ.
 • Một Đại lý PAMM cũng có thể hưởng lợi từ chương trình này vì một khi khách hàng đầu tư vào tài khoản PAMM, đại lý sẽ nhận được khoản phí cho đến khi số tiền của nhà đầu tư nằm trong PAMM.
 • Đối với một nhà đầu tư, họ sẽ vẫn không tham gia vào chương trình miễn là số tiền thù lao của đại lý của PAMM được quy định trong Thư đề nghị và được tính như là một phần trong số tiền thù lao của Nhà quản lý.

Số tiền thù lao của đại lý PAMM được xác định trong Thư đề nghị và được tính như là một phần trong số tiền thù lao của Nhà quản lý.

Thông báo quan trọng
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này.