USD/MXN

19.308

0%

Cao: 19.308

Thấp: 19.308

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
EUR/COP 5055.52 0%
USD/NOK 9.8844 0%
USD/CHF 0.94593 0%
USD/SEK 10.4239 0%
USD/COP 4861.6 0%
USD/DKK 7.1508 0%
USD/PLN 4.5063 0.04%