• Tài khoản cá nhân

USD/CZK

21.966

Cao: 21.966

Thấp: 21.966

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
2.4 -4.2 0.7 4.3
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
USD/JPY 130.701
USD/HKD 7.8492
USD/RUB 77.256
USD/HUF 357.27