• Tài khoản cá nhân

GOLD

18.57

Cao: 18.75

Thấp: 18.38

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-1.9 -3.9 0 0
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
EUR/USD 1.0847163 0%