EUR/SEK

10.83783

0%

Cao: 10.8568

Thấp: 10.811

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
1.6 -3.5 0.7 0.9
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
EUR/JPY 144.646 0%
EUR/ZAR 17.7648 0.09%
EUR/NOK 10.27691 0%