• Tài khoản cá nhân

Andrew Masters

Chuyên viên tư vấn từ FIBO Group

Chuyên viên tư vấn từ FIBO — Andrew Masters

Andrew Masters — is an analyst at FIBO Group. Works in a team of professional analysts of the company, specializes in studying global trends, uses various methods of market analysis.

Phân tích thị trường

EUR/USD

12.10.2022 10:20

EUR/USD

01.07.2022 14:24

EUR/USD

30.06.2022 11:54

EUR/USD

08.04.2022 15:06

Các Dự báo

15:27,
06 thá

EUR/USD

14:50,
31 thá

EUR/USD

14:11,
24 thá

EUR/USD